La nostra iniciativa

La Xarxa per a la innovació en l'ús de dades energètiques (EDI-Net) va començar com un projecte finançat per la Unió Europea el 2016, a iniciativa de la Comissió Europea, en el marc del programa Horizon 2020. Quan les autoritats regionals i locals dels estats membres de la UE van començar a desenvolupar Plans d’Acció d’Eficiència Energètica, es va fer palès que hi havia poc coneixement sobre com millorar l’eficiència energètica dels edificis públics.

Per donar resposta a aquest problema, es va desenvolupar un sòlida estratègia per a l’optimització d’energia, en el marc d’SMARTSPACES, un projecte cofinançat per la UE que pot considerar-se com un precedent d’EDI-Net. El servei SMARTSPACES va permetre a les autoritats públiques d’Europa millorar de manera significativa la gestió de l’energia dels edificis que ocupaven gràcies a l’anàlisi previ de les dades ofertes pels comptadors intel·ligents. Aquesta informació es combinava, aleshores, amb la informació dels usuaris d’altres edificis amb l’objectiu d’identificar bons i mals rendiments energètics. Com a conseqüència, es va donar suport als responsables d’edificis públics per tal d’optimitzar el funcionament energètic del edificis i es va incrementar la conscienciació sobre el consum d’energia.

La iniciativa EDI-Net recull l’enfocament d’SMARTSPACES i té com objectiu ajudar les autoritats públiques a definir i avaluar la seva eficiència energètica i els seus plans de renovació d’energia des d’un punt de vista més ampli, a nivell quantitatiu i temporal. Aquesta iniciativa involucrarà i influirà sobre més de 600 responsables, professionals de les finances i gestors energètics, i sobre més de 3.000 representants del sector públic. També s’espera arribar a molta més gent – 25.000 càrrecs públics, mig milió de funcionaris i milions de persones.

Per tal d’aconseguir l’objectiu general de la iniciativa, en termes d’accelerar la implantació de polítiques d’energia sostenible, es poden destacar tres punts principals:

  • un sistema d’anàlisi de dades amb la capacitat d’analitzar milions de lectures de comptadors.
  • Un fòrum online per a autoritats públiques per tal de relacionar-se més fàcilment amb responsables d’edificis i professionals de les finances
  • Activitats de networking amb l’objectiu d’incrementar la capacitació dels participants, augmentar la implicació a la xarxa i la translació dels resultats a altres edificis.

Una estratègia bidireccional: combinar la información técnica amb la informació dels usuaris dels edificis.

En termes tècnics, EDI- NET informa de qualsevol mal funcionament o element insatisfactori en el rendiment energètic i d’aigua dels edificis públics. L’element innovador és l’anàlisi de les dades, a intervals curts, dels comptadors d’aigua i energia (normalment cada hora, mitja hora o quart d’hora), que cada vegada són més fàcils d’obtenir. Això comporta un major coneixement i consciència sobre l’òptim funcionament dels edificis per part dels usuaris. Al mantenir els paràmetres de confort i  els plans de consum energètic s’aconsegueix millorar el rendiment d’aquests edificis i reduir-ne les emissions.

A més, EDI-NET comparteix informació comparativa sobre les millors accions que s’han implementat. Això permet a les autoritats locals usar aquesta informació per tal d’implementar de manera més eficient els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i els plans regionals i locals contra el canvi climàtic i fer, de manera més eficient, els pressupostos d’energia i aigua.

Així doncs, l’enfocament de la iniciativa implica que les dades proporcionades pels comptadors intel·ligents, per si soles, no comportaran la implementació de polítiques energètiques sostenibles. Però quan aquestes es combinen amb fòrums de discussions online, campanyes locals, millora de la conscienciació i transmissió de coneixements entre iguals, es pot aconseguir un estalvi d’un 5% a un 15%.

El nostre consorci està format per 7 organitzacions de 3 països membre de la UE (Alemanya, España i Regne Unit). Concretament, hi ha dos grups d’investigació vinculats a universitats (DMU i CIMNE), una importat xarxa de ciutats (Aliança pel Clima), una companyia d’investigació i consultoria (Empirica) i tres ens públics: la Generalitat de Catalunya (Espanya) i les ciutats de Leicester (Regne Unit) i Nuremberg (Alemanya).